อนุรักษ์เต่าทะเล เสน่ห์ธรรมชาติ อภิวาทหลวงปู่อี๋ เขาชีจรรย์พระใหญ่
ไหว้กรมหลวงชุมพร ถิ่นขจรราชนาวี

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไป ขอเชิญเกษตรกรทุกท่านแจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เพื่อประโยชน์ในการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และการเข้าร่วม โครงการของภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
อัตรากำลัง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
การจัดองค์ความรู้ KM สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขตที่ 3 ระยอง
สถาบันกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
วิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี
  สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบางละมุง
  สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ
  สำนักงานเกษตรอำเภอศรีราชา
  สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง
  สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์
  สำนักงานเกษตรอำเภำอเกาะสีชัง
  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง
ภาพกิจกรรม
 

qร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และ อบจ.เคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์
วันที่ 26 สิงหาคม 2556

 

สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสุูงแก่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตรวจกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนผู้รู้ ญสส. ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ติดตามกิจกรรมการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาคันธมาทน์
หมู่ที่ 9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ วันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 น างมาริน สมคิด เกษตรอำเภอสัตหีบ และนางสาวพัชรี แสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2555 นางมาริน สมคิด เกษตรอำเภอสัตหีบ และนางสาวพัชรี แสงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจแปลงข้าวที่ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ตำบลบางเสร่และตำบลพลูตาหลวง
วันที่ 23 ตุลาคม 2555นางมาริน สมคิด เกษตรอำเภอสัตหีบ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และร่วมเป็นเกียรติวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
วันที่ 9 ตุลาคม 255 นายสมนึกเหมมณี เกษตรจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมแปลงกล้วยไม้ของคุณช่อทิพย์ ที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ร่วมประชุมโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแทนนายอำเภอแกลง วันที่ 4 ตุลาคม2555 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

DW และศึกษาดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 27 กันยายน 2555 ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานที่จังหวัดนครนายก วันที่ 28 กันยายน 2555
 
   
 
     

web counter

สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ ตำบล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038-437853 E-mail: sattahip20180@hotmail.co.th